Предварителни консултации

За значителна част от нашите клиенти ние извършваме цялостно предпроектно проучване за конкретни имоти/територии, включващо регулационен и градоустройствен статут и бъдещите възможности за строителство, електро захранване, захранване с вода и канал, градски мрежи и подземен кадастър, топлозахранване и газификация, захранване с телефон и други комуникации. Благодарение на тези услуги при придобиване на собствеността на имоти клиента може адекватно да направи предварителните инвестиционни анализи и стратегическото планиране , базирано на изчисления на пазарната конюнктура и всички фактори, които могат да се отразят на успеха на сделката, правилната оценка на пазара, предварителната цена на проекта и бъдещият потенциал.

Предпроектно проучване за ефективност

Повечето инвестиционни проекти се нуждаят от детайлно изследване и предпроектно проучване относно ефективността на проекта, за да се докажат инвестициите. Ние помагаме на клиентите си да направят най – добре информираните бизнес начинания. Ние изготвяме ефективна проектна програма, нормативен ред, процедурни изисквания, параметри на застрояването, цялостно проучване на имота/територията, основно планово изследване, проектен анализ, предварителна финансова оценка, разходи за такси и легализация, инвестиционен план строго взаимосвързан от предварителния проект.

Научете повече

Градоустройство

Извършваме голям брой градоустройствени разработки, много изменения на застроителния план, регулационни и застроителни планове, комуникационни и транспортни планове свързани с нашите проекти и др. Ние вярваме, че градоустройственото планиране е от основна значимост за доброто обитаване на публичната среда и публичната комуникация във взаимовръзка с контекста на проекта, климата, културните особености на територията.

Комплексно проектиране

Технически/работни проекти изготвяме съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части – част „Архитектурна“, част “Конструктивна“, част „Енергийна ефективност“, част „ОВК“, част „Електрическа“, част „Пожарна безопасност“, част “ПБЗ“, част „ПУСО“. Обхвата на проектите се характеризират с широко разнообразие от сгради – културни, образователни и здравни сгради, конферентни и спортни сгради, банкови, офисни и търговски сгради, промишлени сгради и складове, хотели, жилищни сгради, къщи, СПА центрове и много други. Целта ни е да доведем да съзидателен и интелигентен резултат всеки един от тях, чрез активното сътрудничество с клиента и специалистите – от конструктивните и инсталационни инженери до главните изпълнители и доставчиците. Много от нашите проекти са печелили конкурси и са били награждавани.

Научете повече

Авторски надзор

Реализирането на нашите проекти и нашият авторски контрол по време на изпълнението им са със същата важност, както и самото проектиране. Ние отделяме голямо внимание на тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици, както и върху управлението на строителния процес. Съблюдаването на строителните цени е от голяма значение. Всички проекти следва да са вместят в определените бюджети, затова сме гъвкави според изискванията и конюнктурата на пазарните обстоятелства. Много от нашите клиенти ни наемат и като проектни мениджъри на строителството, редуцирайки бюджета, като наемат само подизпълнителите и доставчиците за техните проекти.

Научете повече

Визуализация

Ние притежаваме широка гама от изобразителни средства на най – високо професионално ниво. В практиката си използваме макетиране, САD изчертаване, триизмерни визуализации, реалистични триизмерни фотомонтажи, анимации, графичен дизайн и мултимедийно представяне. Целта ни е да дадем на клиентите си максимално реалистична представа за проектите.

Научете повече