Авторският надзор се явява един вид контрол на качеството на строителството. Провежда се от проектантският екип, разработил конкретният проект. Авторския надзор от проектантският екип в строителството е въведен с цел повишаване на качеството, съкращаване на  продължителността и понижаване стойността на строителството, а също и повишаване отговорността на  проектантския екип и строителните фирми за качеството на изградените сгради. Чрез него се избягват погрешни интерпретации и неправилно тълкуване на отделните чертежи от страна на различните строителни работници, които работят по изпълнението на проекта. Решават се бързо и съобразно проекта въпроси по непредвидени ситуации, които са неизменна част от строително – монтажния процес.

За нас реализирането на нашите проекти и авторския ни надзор по време на изпълнението им са с еднаква важност, както и самото проектиране. Затова, за всеки проектиран от нас обект, извършваме авторски надзор. Всички проекти следва да са вместят в определените бюджети, затова сме гъвкави, според изискванията и конюнктурата на пазарните обстоятелства.

За всеки един обект се сключва отделен “Договор за авторски надзор” в който се фиксира броя на посещенията на строителния обект, както и тяхното заплащане. Ако обекта е в друго населено място, авторския надзор за всички останали части, без част Архитектурна може да се прехвърли чрез нотариално заверено пълномощно на друг проектант с ППП избран от инвеститора.