Изготвяне на пълна проектна документация на инвестиционния проект по всички части от пълноправни проектанти необходим за изясняване на инвестиционните намерения, за одобряване на проектната документация и за издаване на разрешение за строеж.

Проектирането се извършва двуфазно съответно идеен и технически проект

І. Изготвяне на идейни проекти по следните части:

1)       част Архитектурна, включваща: ситуационен план, разпределения на етажи, вертикални разрези, фасади с цветни решения, план на покриви, пътища и съоръжения за достъпна среда, триизмерна визуализация.

2)       част Конструктивна, включваща:  избор на конструктивна схема, схеми на фундиране, определяне на конструктивни оси и носещи конструктивни елементи, определяне на допустими натоварвания за съответните работни зони.

3)       част Електрическа, включваща: избор на места за ел. табла, определяне на мощности за отделните обекти и за обекта като цяло, изготвяне на схеми за основните магистрали на инсталациите.

4)       част Отопление и Вентилации, включваща:  основни решения за избор на топлоизолации по сградата, схеми на видовете вентилации за съответните зони, определяне на местата за колекторните кутии.

5)       част Газова инсталация, включваща схема на трасета на газовите тръби по общи части, местата на газо-измервателните уреди и местата на газовите котли и бойлери.

6)       част Водопровод и Канализация, включваща: схеми на трасета на водопроводна,  канализационна, отводнителна и пожарогасителна система, трасета на дворищни канализации и водопроводи.

7)       част Геодезична, включваща: вертикална планировка и трасировъчен план.

ІІ. Изготвяне на технически инвестиционен проект е в обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за  избрания от Възложителя вариант и съдържа следните части:

1)         част Архитектурна, включваща: обяснителна записка, ситуационен план, всички разпределения на етажи и нива, вертикални разрези, фасади с цветни решения, план на покриви, пътища и съоръжения за достъпна среда, спецификация на дограми, количествени сметки, детайли, предписания за избор на влаганите материали. подчаст Хидроизолации.

2)         част Конструктивна, включваща: кофражни, арматурни и монтажни планове, статически изчисления, план на изкопите, детайли за укрепване, направа на отвори и др., спецификация на материали и количествени сметки, обяснителни записки.

3)         част Електрическа, включваща: силно, слаботокова и  мълниезащитна инсталации, схеми на табла, спецификация на съоръжения, количествени сметки, детайли, обяснителна записка.

4)         част Отопление и Вентилации, включваща: отоплителна и вентилационни инсталации с всички спецификации на съоръжения, количествени сметки и обяснителна записка.

5)         част Газова инсталация, включваща газоразпределителна мрежа – сградни инсталации, площадкова газоразпределителна мрежа от точка на присъединяване до сградата, измервателни възли и уреди, газови котли и бойлери, димоотвиждане, всички спецификации на съоръжения, количествени сметки и обяснителна записка.

6)         част „Енергийна ефективност”.

7)         част Оценка на „Енергийна ефективност” от лицензиран оценител.

8)         част Водопровод и Канализация, включваща: водопроводна и канализационни вътрешни инсталации, площадкови канализации и шахти, отводняване на покриви, водомерни възли, аксонометрии, спецификации на съоръжения, количествени сметки, детайли и обяснителна записка. Външни връзки на водопровод и канал към мрежите на „Софийска вода“ АД.

9)         част Геодезична, включваща: вертикална планировка и трасировъчен план, обяснителна записка.

10)        част Паркоустройство и озеленяване, включваща:  дендрологичен проект, ситуационен план, количествени сметки, обяснителна записка.

11)        част Пожароизвестяване и КИИП, включваща: пожароизвестителна система в подземните гаражи, управление на врати, димни люкове и бариери, обяснителна записка.

12)        част Организация на движението и паркирането, включваща: транспортен достъп до жилищната сграда и подземните гаражи от улиците (вход – изход), организация на паркирането в имота и подземните гаражи, обяснителна записка.

13)        част Пожарна безопасност включваща: противопожарни схеми и пътища за евакуация, пожарни сектори, пасивни и активни мерки за пожарна безопасност, димо- и топлоотвеждане, водоснабдяване за пожарогасене, фасадни решения с противопожарни ивици, изграждане на сухотръбие, изисквания към продуктите и системите в строежа, обяснителна записка.

14)        част План за безопасност и здраве,  включваща:  обяснителна записка и информационни листа; строителен ситуационен план; схема на изкопа; евакуационен план; лични предпазни средства; комплексен план-график за последователността на извършване на СМР; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР; аварии и злополуки; план за управление на строителните отпадъци;  противопожарна охрана.

15)        част ПУСО (план за управление на строителните отпадъци).

Първите 13 части се изготвят и са необходими за издаване на разрешение за строеж, а частите по точки 14 и 15 (Част План за безопасност и здраве и част ПУСО) се изготвят и се одобряват непосредствено преди започване на строителна площадка, съгласно чл. 156б от ЗУТ.

Проектирането е възможно след представяне на следните изходни данни от страна на инвеститора(собственика на имота): скица – Виза за проектиране съгласно ЗУТ, издадена от гл.архитект или цветно копие от одобрен ПУП; актуална скица от АГКК (важи 6 месеца); комбинирана скица за пълно или частично съответствие; геодезическо заснемане (в цифров вид); заснемане на едра дървесна растителност в имота (за Столична община) – изготвяне на оценка от ландшафтен архитект, както и становище по чл. 19 от ЗУЗУСО; геоложко проучване и доклад; изходни данни от местното ВиК дружество за захранване на бъдещия обект с вода и канал; договор с електроразпределително дружество за предоставяне на електрозахранване на бъдещия обект; точка на присъединяване с газопреносната или топлопреносната мрежа, ако ще е необходимо.