За значителна част от нашите клиенти ние извършваме цялостно предпроектно проучване за конкретни имоти, относно регулационен и градоустройствен статут и показатели на застрояване, съгласно ОУП, като: плътност на застрояване (Пл.)%, коефициент на интензивност (КИНТ), озеленяване (Оз)% и бъдещите възможности за строителство. Проектантският екип разработва варианти на разположение на сградите и обектите в тях, необходимите транспортни подходи, гаражи, паркоместа за автомобили и велосипеди, като сравнява постигнатите и допустими показатели, съгласно възможните проектни решения. Благодарение на тези услуги, при придобиване на собствеността на имоти или при изготвяне на заданието за проектиране, клиента може адекватно да направи предварителните инвестиционни анализи и стратегическото планиране, базирано на изчисления на пазарната конюнктура и всички фактори, които могат да се отразят на успеха на сделката, правилната оценка на пазара, предварителната цена на проекта и бъдещият потенциал на сградите.

На този етап се определят документи и процедури, необходими за стартирането и реализирането на инвестиционното проектиране, съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж.

Необходими документи за инвестиционното проектиране са:

– документи за собственост на имотите;

– скица на имотите от АГКК;

– извадка от действащи ПУП или РУП, както и предвиждания за ОУП за конкретната територия, определяне на максимално допустимите показатели;

– комбинирана скица за частична или пълна идентичност;

– виза за проучване и проектиране;

– геодезическо заснемане на терена;

– определяне на възможните комуникации около имота и в близост до него: ток, вода, канал, газ, ТЕЦ. Набавяне на извадка от подземен кадастър;

– при наличие на едра дървесна растителност в имота (за Столична община) – изготвяне на оценка от ландшафтен архитект, както и становище по чл. 19 от ЗУЗУСО;

– оценка и процедура по ОВОС (при необходимост).

Необходими процедури могат да са: изработване на ПУП, изменение на кадастрална карта, ИПРЗ, мотивирано предложение за издаване на виза и др.